1. OBJECTE

El Premi Europeu Manuel de Solà-Morales reconeix cada dos anys les millors recerques universitàries en el camp de la urbanística per obtenir el grau de doctor (PhD).
El premi honora la memòria del professor i arquitecte Manuel de Solà-Morales i Rubió (1939- 2012) que va ser mestre en l’urbanisme entès com una activitat intel·lectual i creativa, compromesa amb la millora de les ciutats a través del que ell anomenava “una recerca insistent”. El premi vol dona continuïtat i ampliar la seva visió tal com molts deixebles i admiradors han manifestat des de la publicació-homenatge Papers D’UR 03/ 2012.
El premi és una iniciativa acadèmica de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya on va impartir docència més de quaranta anys. El Laboratori d’Urbanisme de Barcelona que ell va fundar l’any 1968, assumeix l’organització, vetlla pel desenvolupament del premi i facilita la màxima difusió dels treballs guardonats.

2. CANDIDATURES
Podran presentar-s’hi totes aquelles tesis doctorals que tenen l’urbanisme com a fons de la seva recerca, presentades en una universitat i llengua europea entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2015 i que han obtingut una nota màxima (cum laude o equivalent).

3. JURAT INTERNACIONAL.
El Jurat del Primer Premi Europeu Manuel de Solà-Morales estarà composat per:

 • Jean Louis Cohen, Dr. Arquitecte, Professor d’Història de l’arquitectura i especialista en urbanisme a la New York University of Fine Arts i al Collège de France París, actuant com a president.
 • Kris Scheerlinck, Dr. Arquitecte, Professor  d’Arquitectura i Disseny Urbà a la KU Leuven Department of Architecture, actuant com a vocal.
 • Maria Rubert de Ventós, Dra. Arquitecta, Professora d’Urbanisme a l’ETSAB, en representació del Laboratori d’Urbanisme i actuant com a secretària del jurat.

4. PROCEDIMENT D’INSCRIPCIÓ
Els autors de les tesis, per iniciativa pròpia, del director o altri, hauran de registrar-se a l’aplicatiu www.lub.upc.edu/msmprize i aportar la documentació detallada al portal web. La inscripció és lliure i gratuïta.

5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR.

 • Dades identificatives: Títol de la tesi; Dades bàsiques de l’autor i breu CV de 2000 caràcters (amb espais); Dades bàsiques del director; data i centre de lectura i membres del tribunal o comissió que la va valorar. Abstract de 5.000 caràcters (amb espais).
   
 • Resum de la tesis en llengua anglesa i format lliure, que sigui una síntesi explicativa dels seus continguts . La seva extensió màxima serà de 15 pàgines ( en format PDF A4) podent incloure la presentació de materials gràfics.

En base a aquesta documentació el Jurat Internacional seleccionarà els treballs finalistes. D’aquests, se sol·licitarà un exemplar complert de la tesi doctoral, a més de qualsevol informació addicional que el jurat consideri per la seva adequada valoració.

6. CALENDARI

15 de març al 15 de juliol de 2016

Admissió de candidatures

Gener 2017

Selecció de finalistes i
comunicació als candidats

Mitjans de març

Proclamació del veredicte del Jurat

Març de 2017

Acte públic de lliurament i presentació

7. PREMIS
El millor PhD rebrà un premi dotat en 7.000 euros. D’acord amb la qualitat dels treballs, el premi podrà compartir-se ex aequo i també podria declarar-se desert. Addicionalment es podran concedir el nombre d’accèssits que consideri el jurat. Premi, accèssits i finalistes rebran un a distinció.

8. DIFUSIÓ
L’organització del Premi impulsarà la publicació en format digital o paper del millor o millors treballs presentats . Complementàriament, s’organitzarà un acte central per la difusió dels resultats de la primera convocatòria el mes de febrer de 2017.
 
9. PROPIETAT INTEL.LECTUAL
Els originals dels finalistes es retornaran als autors que ho sol·licitin. L'acceptació del Premi Europeu Manuel de Solà-Morales o d’un accèssit implica la cessió gratuïta per part dels candidats dels drets d’explotació, no exclusius, per la publicació dels originals.

 

INFORMACIÓ

Laboratori d’Urbanisme de Barcelona.
Secretaria del Premi Europeu Manuel de Solà-Morales
www.lub.upc.edu/msmprize

lub.msmprize@upc.edu
Av. Diagonal, 649 4ª planta 08032 Barcelona (Espanya)
+34.93.401.63.99


1. OBJETO

El Premio Europeo Manuel de Solà-Morales reconoce cada dos años las mejores investigaciones universitarias en el campo de la urbanística para obtener el título de doctor (PhD).
El premio honra la memoria del profesor y arquitecto Manuel de Solà-Morales i Rubió (1939-2012) que fue maestro en el urbanismo entendido como actividad intelectual y creativa, comprometida con la mejora de las ciudades a través de lo que él llamaba “una búsqueda insistente”. El premio quiere dar continuidad y ampliar su visión tal como muchos de sus discípulos y admiradores han manifestado desde la publicación-homenaje, Papers D’UR 03/2012.
El premio es una iniciativa académica de la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) donde impartió docencia durante más de cuarenta años. El Laboratori d’Urbanisme de Barcelona (LUB) que él fundó en 1968, asume la organización, vela por el desarrollo del premio y facilita la máxima difusión de los trabajos galardonados.

2. CANDIDATURAS
Podrán presentarse todas aquellas tesis doctorales que tienen el urbanismo como objeto de su investigación, presentadas en una universidad y lengua europea entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2015 y que hayan obtenido una nota máxima (cum laude o equivalente).

3. JURADO INTERNACIONAL
El jurado del Primer Premio Europeo Manuel de Solà-Morales estará compuesto por:

 • Jean Louis Cohen, Dr. Arquitecto, Profesor de Historia de la Arquitectura y especialista en Urbanismo en la New York University of Fine Arts y en el Collège de France París, actuando como presidente.
 • Kris Scheerlinck, Dr. Arquitecto, Profesor de Arquitectura y Diseño Urbano en la KU Leuven Department of Architecture, actuando como vocal.
 • Maria Rubert de Ventós, Dra. Arquitecta, Profesora de Urbanismo en la ETSAB, en representación del LUB y actuando como secretaria del jurado.

 

4. PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Los autores de las tesis doctorales, ya sea por iniciativa propia, del director u otro, deberán registrarse en www.lub.upc.edu/msmprize y aportar la documentación detallada en el portal web. La inscripción es libre y gratuita.

5. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

 • Datos identificativos: Título de la tesis; Datos básicos del autor y breve CV de 2000 caracteres (con espacios); Datos básicos del director; Fecha y centro de lectura y miembros del tribunal o comisión que la valoró. Resumen de 5000 caracteres (con espacios).
 • Resumen de la tesis en lengua inglesa y formato libre, que sea una síntesis explicativa de sus contenidos. Su extensión máxima será de 15 páginas (en formato PDF A4) y pueden ser incluidos materiales gráficos.

En base a esta documentación aportada, el Jurado Internacional seleccionará los trabajos finalistas. Se les solicitará un ejemplar completo de la tesis doctoral, además de cualquier información adicional que el jurado considere para su adecuada valoración.

6. CALENDARIO

15 de marzo al 15 de julio de 2016

Admisión de candidaturas

Enero 2017

Selección de finalistas y comunicación a los candidatos

Mediados de marzo

Publicación del veredicto del jurado

Marzo de 2017

Acto público de entrega y presentación

7. PREMIOS
El mejor PhD recibirá un premio de 7.000 euros. De acuerdo con la calidad de los trabajos, el premio podrá compartirse ex aequo y también podrá declararse desierto. Adicionalmente se podrán conceder el número de accésits que el jurado considere. Premios, accésits y finalistas recibirán una distinción.

8. DIFUSIÓN
La organización del Premio impulsará la publicación en formato digital o papel del mejor o mejores trabajos presentados. De forma complementaria, se organizará un acto central para la difusión de los resultados de la primera convocatoria en el mes de febrero de 2017.

9. PROPIEDAD INTELECTUAL
Los originales aportados por los finalistas se devolverán a los autores que lo soliciten. La aceptación del Premio Europeo Manuel de Solà-Morales o de un accésit implica la cesión gratuita por parte de los candidatos de los derechos de explotación, no exclusivos, para la publicación de los originales.

INFORMACIÓN

Laboratori d’Urbanisme de Barcelona. Secretaría del Premio Europeo Manuel de Solà-Morales
www.lub.upc.edu/msmprize

lub.msmprize@upc.edu
Av. Diagonal, 649 4ª planta 08032 Barcelona (Cataluña, España)
+34.93.401.63.99


1. AIM
Every two years, the Manuel de Solà-Morales European Prize will recognize the best university research in the field of urbanism carried out by a student granted a PhD.
The award honours the memory of Professor of Urbanism, and architect, Manuel de Solà-Morales Rubio (1939-2012) who understood his subject as a creative and intellectual activity, committed to improving cities through what he called "persistent research". The award seeks to give continuity to, and expand his vision of, the field ; as many disciples and admirers have demonstrated since the first publication issued in tribute to him Papers  D'UR 03/ 2012.
The award is an academic initiative of the ETSAB (Barcelona School of Architecture) at the UPC (Polytechnic University of Catalonia) where he taught for more than forty years. The LUB (Barcelona Urbanism Laboratory) which he founded in 1969, organizes, oversees and facilitates the development of the award and the maximum dissemination of the works which receive it.

2. CANDIDATURES
Candidates can be anyone studying at a European University whose research for their doctoral thesis is grounded in urbanism. The thesis must have been written in a European language and must have been presented between January 1st 2012 and 31st December 2015. It should also have obtained the maximum mark (cum laude or equivalent).

3. INTERNATIONAL JURY.
The jury of the First Manuel de Solà-Morales European Prize will comprise:

 • Dr. Jean Louis Cohen. Architect, Professor of The History of Architecture and a specialist in Urbanism at New York University of Fine Arts and the Collège de France in Paris, who will act as president.
 • Dr. Kris Scheerlinck. Architect, Professor of Architecture and Urban Design at KU Leuven Department of Architecture.
 • Dra. Maria Rubert de Ventós, Architect, Professor of Urbanism at ETSAB, representing the Barcelona Urbanism Laboratory, who will act as secretary. 

4. APPLICATION PROCEDURE
The authors of the theses, either through their own initiative or through that of their thesis director, should register using the application procedure on www.lub.upc.edu/msmprize and providing the detailed documentation requested on the website. Registration is free.

5. DOCUMENTS TO BE PRESENTED.

 • Identification details: title of the thesis; basic information about the author and a brief CV (2000 characters, counting spaces) and basic information about the thesis director and the centre where the reading took place along with the panel members or the committee who evaluated it. An abstract some 5,000 characters long (counting spaces).
 • A format free summary of the thesis in English, which should provide a synopsis of the work and an explanation of its contents. The maximum length of this summary should be 15 pages (in A4 PDF format). You may include illustrations.

Based on these documents, the international jury will draw up a short-list of finalists. The short-listed candidates will be expected to provide a copy of their complete theses, in addition to any further information that the jury deems appropriate to aid it in its deliberations.

6. TIMETABLE


15th March to 15th July, 2016

Acceptance of Nominations

January 2017

Selection of finalists and the informing of candidates

Mid March

Publication of the jury's verdict

March, 2017

Open Ceremony

7. AWARDS
The best PhD will receive a prize of €7,000. Depending on the quality of the work submitted, the first prize may be shared ex aequo or might even be declared void. Additionally, the jury may consider issuing a number of runners-up. The Prize winner and finalists will receive a diploma.

8. DIFFUSION
The organizers of this award aim to publish, in digital format or paper, the best works submitted. Additionally, an event will be organized in order to disseminate the results of the first round in February 2017.
 
9. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Finalists’ originals will be returned to the authors upon request. The acceptance of the Manuel de Solà-Morales European Prize, or a runner-up prize, implies that candidates agree to transfer, free of charge, non-exclusive rights of exploitation, in order to publish the original, etc .

 

INFORMATION

The Barcelona Urbanism Laboratory Secretariat of the Manuel de Solà-Morales European Prize
www.lub.upc.edu/msmprize

lub. msmprize@upc.edu
Av. Diagonal, 649 4ª planta 08032 Barcelona (Catalunya, Spain)
+34.93.401.63.99