recerques > L'abstracció del territori > índex
 

 

L'abstracció del territori

R. Barba

Tesi doctoral dirigida per M. de Solà-Morales i Rubió.
Juny, 1987

 

 

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ


CAPÍTOL 1
             Sobre l'estudi de la forma física de les estructures territorials com tema d'observació. El concepte de              paisatge com a lloc
                
1. El paisatge com a objecte de contemplació. Urbanisme i paisatgisme
                2. La natura com a tema. La pintura com a procés de coneixement dels ordres natural i artificial
                3. La idea d'identitat. El valor del paisatge com a permanència i el valor simbòlic dels ordres artificials.                      El lloc com a suma d'ordres
                4. La condició tridimensional del paisatge. La lectura de la geometria del paisatge com a seqüència                      visual i com a mètrica per a l'observació dels ordres

CAPÍTOL 2
             Sobre la identitat del territori. Diferents escoles. La necessitat d'una lectura abstracta per a caracteritzar el              paisatge
                
1. La idea de lloc o d'ambit en les diferents disciplines científiques. El lloc com a regió
                2. La lectura morfològica seqüencial i casual de la geografia física. La visió clàssica de la geologia. El                      relleu com a patrimoni i permanent condició d'individualitat i d'identitat
                3. La suma de les condicions del lloc físic, internes i externes, com a patrimoni de singularitat i definició                      de valor. L'ecologia
                
4. La història de la transformació del lloc com a seqüencia inevitable d'escenari sobre la tradició                      cultural i les innovacions tècniques. La geografia humana
                5. L identitat com a establiment d'una idea d'ordre, la construcció del territori. L'ordre abstracte del                      traçats geomètrics i l'ordre simbòlic dels elements que caracteritzen el paisatge

CAPÍTOL 3
             Alguns temes sobre la transformació del lloc
                
1. El traçat de les xarxes
                
2. Edificació dispersa i concentrada en l'àmbit rural
                3. El traçat de les gran vies i la indústria en el territori
                4. El parc o els indicis de la natura a la ciutat
                5. Els límits del territori. Les costes. El disseny de la vora del mar
             
CAPÍTOL 4
             La forma del territori en la definició de lloc. La geometria del relleu. El recintes com a unitats visual. La              topografia del lloc com a suport.
               
 1. La forma del relleu com a condició, en la percepció i transformació del lloc. El lloc com a recinte i                      com a suport. La volumetria del relleu
                2. La representació del relleu. La cartografia
                3. La representació de les realcions visuals del lloc. El plànol d'imatge i la seqüencia visual. La forma                      de lloc com a suma d'elements significatius
                4. La lectura de l'àmbit visual com a unitat paisatgística. Els límits i la forma interior. Recintes i talaies.
                
5. Els recintes tipus a Catalunya. La vall, la ribera, la plana, la conca, el delta i l'altiplà. Lectura                      d'algunes unitats territorials

CAPÍTOL 5
             Els ordres afegits sobre el relleu. Els elements de la construcció del paisatge. Els teixits en el relleu              transformat.
                
1. Lectura morfològica del lloc. Categories i sistemes d'elements
                
2. Les xarxes. Les línies de l'estructura, les claus del domini que donen accés i visibilitat
                3. Les parcel·lacions. L'ordre de la intervenció, l'aplicació del domini, condició per a la construcció i                      transformació
                
4. El gra de la intervenció, la conseqüencia de l'establiment del domini. Els teixits d'usos i arquitectures
                5. Teixits que dibuixen sobre el sòl composicions geomètriques, homogènies o no amb el relleu.                      Sistemes que segueixen el relleu. Sistemes amb estructura pròpia
                
CAPÍTOL 6
             
El relleu, una condició específica en la projectació del territori.
                
1. El lloc com a entorn i com a domini. El relleu modificat-substituït pes ordres afegits sobre el sòl. El                     paisatge com a teló i el paisatge com a obra construïda
                2. La intervenció en el territori com a projecte d'experiències visuals i com a construcció dels ordres                     del terra
                3. La forma de la ciutat en la transformació de la idea de llo
c